حدود دو درصد از سفرها در شهر ملبورن با دوچرخه صورت میگیرد .

اولین سیستم اشتراک دوچرخه استرالیا در شهر ملبورن در سال 2010 راه اندازی شده است . همچنین اولین سیستم اشتراک دوچرخه در دنیاست که استفاده از کلاه ایمنی را برای دوچرخه سواران اجبارکرده است . این سیستم در شروع دارای 50 ایستگاه و600 دوچرخه بود.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_in_Melbourne : منبع

melborn