کپنهاگ یک شبکه وسیع مسیر دوچرخه دارد که در برخی موارد علائم راهنمایی خاص خودش را دارد . حدود 350 کیلومتر مسیر دوچرخه که از خطوط ماشین جدا شده است ، دارد.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_in_Copenhagen

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند