این کیسه هوا مانند شال گردن در گردن دوچرخه سوارن قرار مگیره و به هنگام تصادف دوچرخه سوار باز میشود . سنسورها قادر به تشخیص تصادف دوچرخه از قسمت فرمان و ضربه به پشت دوچرخه هستند  وحتی اگر سوارکار از دوچرخه بیافتد هم تشخیص میدهند .