این دوچرخه بدون پدال که مخصوص سرازیریست دارای ترمزهای  دیسکی هیدرولیکست  و باkg  9.5 وزن در دو دقیقه در کوله پشتی جمع میشود

http://www.gizmag.com/bergmonch-folding-bicycle-backpack/10804/