امروزه گشت شهری افسر پلیس با دوچرخه درسراسر آمریکا رایج است .  و این افسر های دوچرخه سوار باید متحمل آموزش سخت دوچرخه سواری باشند .