شهر کپنهاگ یک طرح دوچرخه رایگان  دارد که شما جهت گرفتن دوچرخه فقط نیاز به پرداخت بیعانه کمی دارید . (3.5 دلار ) وقتی دوچرخه سواریتون تمام شد پس از تحویل دوچرخه بیعانه خود را پس میگیرید . شما میتوانید یکی از دوچرخه های  رایگان فراوانی که در شهر فراهم  شده را استفاده کنید .

دوچرخه های رایگان کوچکند و چرخ های  کوچکی با تصاویربامزه بر رویشان دارند که شبیه اسباب بازیند .