دوچرخه اسکی شبیه دوچرخه عادیست  ولی به جای چرخ ها , اسکی و به جای پدال رکاب , جا پای ثابت دارد . سوار کار روی صندلی نشسته ودوچرخه را با فرمان هدایت میکند . سوار شدن دوچرخه اسکی برای هر کسی لذت بخش است و سرعت آن 106 مایل در ساعت می باشد .