دوچرخه سوار هندی با مشاهده کردن یک فروند هواپیما که ناگهان از سمت راست از او بر زمین نشست ، وحشت زده شد.

واحد مرکزی خبر به نقل از الجزیره انگلیسی گزارش داد : یک دوچرخه سوار هندی به آرامی در جاده ای در حال رکاب زدن بود که ناگهان یک فروند هواپیما در کنار او فرود آمد.

این هواپیما بنابه دلایلی که مشخص نیست روی جاده فرود آمد.

بخت با این دوچرخه سوار یار بود و هنگام فرود هواپیما در سمت راستش ، وی در کنار و شانه خاکی جاده حرکت می کرد.

منبع : /www.rajanews.com