این عکس در آوریل امسال از 30 هزار دو چرخه سوار شهر بوداپست مرکز مجارستان گرفته شده است . آنها در یک حرکت دسته جمعی برای ترویج دوچرخه سواری به عنوان راهکاری برای مقابله با آلودگی هوا و گرمایش زمین ،دوچرخه های خود را بالای دست گرفته اند

 

سايت منبع