هلند تنها کشوری است دردنیا که تعداد دوچرخه از مردم آن بیشتر است . 1.1 دوچرخه برای هر فرد .  یعنی 16.5 میلیون نفر جمعیت با 18 میلیون دوچرخه

بین کشورهای صنعتی و کشورهای پیشرو در سیستم حمل و نقل با دوچرخه , هلند در رتبه اول است. 27 درصد از مسافرت ها (رفت و آمدهای شهری) با دوچرخه صورت میگیرد .

که این میزان در دانمارک 18 و آلمان 10 درصد میباشد .  در مقابل در آمریکا و انگلیس که در هر کدام این میزان 1 درصد می باشد .

زیرساختاردر سراسر کشور به دوچرخه سواری اختصاص داده میشود .

29000 کیلومتر مسیرمخصوص دوچرخه در کل کشور وجود دارد .

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند