آنها جور ديگر راه مي روند

 

مينا شهني
«اسكيت واسكوتر به مشكل جديد ترافيك شهر تهران تبديل شده است.»
هفته گذشته يك كارشناس برنامه ريزي شهري در گفت وگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي استفاده از اسكيت و اسكوتر را يكي از عوامل ايجاد ترافيك سنگين در تهران دانست.
شهرام جباري زادگان نسبت به گسترش استفاده از اين  دو وسيله در ميان نوجوانان و جوانان هشدار داده و مي افزايد: «گسترش استفاده از اسكيت و اسكوتر از سوي كودكان و نوجوانان در معابر عمومي در حال حاضر به مشكل جديد ترافيك شهر تبديل شده است.»
بازي، تفريح، ورزش
اسكيت و اسكوتر در واقع وسايلي براي بازي، تفريح يا ورزش به شمار مي روند كه در ميان مردم طرفداران زيادي پيدا كرده اند هرچند كه استفاده از اين دو وسيله در كشور از سابقه اي طولاني –  به خصوص اسكوتر – برخوردار نيست اما رفته رفته مشوق كودكان و نوجوانان نسبت به اين وسايل همانند آرزوي ديرينه داشتن دوچرخه در سنين نوجواني همگاني شده است.
شايد شما هم يكي از اين دو وسيله را به عنوان هديه به يكي از آشنايانتان داده باشيد بي خبر از اين كه به مشكل ترافيك دامن مي زنيد و درواقع هيزم به آتش پرتاب ترافيك سنگين شهري مي ريزيد. در خيابان هاي شهر معمولاً اسكيت سواراني را مي بينيم كه در ميان فضاي اختصاص يافته به خودروها در رفت و آمدند.
هرچند تعداد اين سواران آن چنان زياد به نظر نمي رسد اما با اعلام جباري زادگان به نظر مي رسد براي جلوگيري از افتادن در دام يك معضل بايد به برنامه اي دقيق براي اين سواران كوچك پرداخت.
سازمان بين المللي اسكيت
در يك سايت اينترنتي قوانيني براي اسكيت سواران به زبان فارسي نوشته شده است اين قوانين با عنوان: «سازمان بين المللي اسكيت قوانيني را براي راهنمايي اسكيت بازها توصيه كرده.»
اين قوانين عبارتند از:
– لوازم ايمني كافي.
– هشيار و مودب در همه حال.
– كنترل سرعت.
– اسكيت كردن از سمت راست مسير.
– سبقت از عابران، دوچرخه سواران و اسكيت بازان ديگر از سمت چپ
– آگاهي از تغيير شرايط مسير مانند ترافيك، شرايط آب و هوايي، خطرات ناشي از آب، دست اندازهاي سطح جاده و باقيمانده هاي خرده سنگ
– تابعيت از تمام قوانين ترافيك چون وقتي شما روي اسكيت هستيد حكم يك وسيله نقليه را داريد.
– دوري كردن از مناطقي كه ترافيك سنگين دارد.
– فراموش نكنيد كه هميشه حق با عابر پياده است.
– داشتن مهارت كافي در حركت، دور زدن، ترمز گرفتن و حركت در سراشيب و پرهيز از مسابقه دادن با ديگران.
محمدخان كرمي يكي از كارشناسان اين سايت اينترنتي قوانين فوق را در واقع ترجمه اي از قوانين تدوين شده فدراسيون اسكيت آسيا و اروپا براي اسكيت سواران مي داند. او كه مربي اسكيت است درباره مشكلاتي كه اسكيت سوارها براي ترافيك سنگين تهران ايجاد مي كنند مي گويد: «اگر افرادي كه از اسكيت استفاده مي كنند تا حدودي تجربه داشته باشند هيچ خطري آنها را تهديد نمي كند.»
ضمن اين كه معتقد است تعداد اسكيت سواران در تهران آنقدر زياد نيست كه بتواند مشكل جدي براي ترافيك سنگين شهر به شمار آيد.
محمدخان كرمي كه از سه سال پيش تاكنون به آموزش اسكيت مشغول است مي گويد: «طيف علاقه مندان به اسكيت بيشتر در سنين كودك و نوجوان است هرچند كه در نگاهي دقيق مي توان گفت كه بين ۵ تا ۵۰ ساله ها به يادگيري اين ورزش روي آورده اند.»
او تفريح و نشاط در استفاده از اسكيت را مهم ترين دليل روي آوري مردم به اين وسيله مي داند.
اما وقتي درباره نحوه آموزش قوانين و مقررات به اسكيت سواران از او مي پرسيم مي گويد: «قوانين كه درواقع مقدمه بخش اجرايي آموزش است و ما در جلسه اول كه آشنايي با اجزاست قوانين را رعايت ايمني توضيح مي دهيم در طول دوره نيز به صورت عملي لزوم رعايت قوانين را تذكر مي دهيم.»
هرچند اين مربي معتقد است كه سطح خيابان هاي پايتخت آنقدر ناهموار است كه هركسي را از اسكيت سواري در خيابان پشيمان مي كند.
۵/۱ ميليون اسكيت سوار
واقعيت اين است كه تعداد قابل توجهي از مردم در دسته اسكيت سوارها جاي دارند. جمعيتي بالغ بر ۵/۱ ميليون نفر اسكيت سوار در كشورمان وجود دارد. اين آمار كه ابتداي سال ۱۳۸۲ از سوي خبرگزاري دانشجويان منتشر شد حكايت از آن دارد كه در ۵۰۰ پيست اسكيت كشور جمعيت يك ونيم ميليون نفري به ورزش و تفريح مي پردازند.
فزوني تعداد اسكيت سوارها تا آن جا پيش رفته است كه فدراسيون ورزش هاي همگاني در همان تاريخ اعلام كرده است در نظر دارد براي آشنايي بيشتر مربيان با استانداردهاي اين ورزش چند مربي ژاپني را به خدمت گيرد تا با تقويت پايه اي اين رشته ايران با اقتدار بيشتري در مسابقات آسيايي اسكيت شركت كند و نيز چندي پيش اعلام شد كه به زودي پيست هاي اسكيت در برخي مدارس تهران راه اندازي خواهد شد.
حفاظت در خيابان ها
وقتي كارشناس برنامه ريزي شهري بوستان هاي شهري، ورزشگاه هاي محلي و زمين هاي بازي را به عنوان گزينه هاي پيشنهادي براي اسكيت سواران و اسكوترسواران به جاي خيابان هاي شهر پيشنهاد مي كند به نظر مي رسد لزوم استفاده از اسكيت و اسكوتر به عنوان يك وسيله نقليه شهري ناديده گرفته شده است. صدقي معتقد است تعداد اسكيت سواران در خيابان هاي تهران بسيار كم است. چرا كه عملاً تهران به دليل پاي كوهي بودن و وجود سراشيبي هاي موجود امكان استفاده از اسكيت را به عنوان وسيله نقليه شهري به حداقل مي رساند.
به همين دليل صدقي اظهار مي كند كه شايد جمع اسكيت سواران پايتخت به ۱۵۰ نفر هم نرسد.
او درباره حضور اسكوتر در شهر مي گويد: «اسكيت را مي توان به دليل قابليت محل راحت و آسان براي برخي شهرها مانند اصفهان، مشهد و يا شهرهاي ديگر مورد استفاده قرارداد چرا كه فرد مي تواند با اسكيت مسيرهاي كوتاه را طي كرده و براي ادامه مسير از وسايل نقليه عمومي استفاده كند به اين ترتيب كه براي سوار شدن به وسايل نقليه ديگر اسكيتش را درون يك كيف با خود حمل كند. اما اسكوتر قابليت حمل و جابه جايي راحت و آساني را ندارد. به همين دليل اين تصور كه از اسكوتر به عنوان وسيله نقليه شهري استفاده شود نادرست است.»
هرچند به نظر صدقي حضور نوجوانان «شر و شيطون» و استفاده آنها از اسكيت براي ماجراجويي مي تواند مشكل اجتماعي، شهري باشد.
راهنمايي رانندگي تهران بزرگ
سرهنگ اكبرزاده درباره حضور بي دغدغه سواران اسكيت و اسكوتر معتقد است كه استفاده از اين وسايل در معابر سواره رو ممنوع است و اين گونه وسايل نقليه بايد در معابري مخصوص به خود تردد داشته باشند. هرچند وي مي گويد: «به نظر نمي رسد به بار ترافيكي سنگين شهر تهران بيفزايند اما برخي از اين سواران با ايجاد حركات نمايشي و حركات خاص در خيابان هاي شهر باعث برهم زدن نظم در خيابان ها و به وجود آمدن خطر براي خود مي شوند.»
اكبرزاده به صراحت اعلام مي كند كه بايد از حضور اين سواران در خيابان هاي شهر جلوگيري شود و مي افزايد: «ما براي خودروها و موتورسيكلت هايي كه در سطح شهر به اجراي حركات خاص نمايشي مي پردازند قوانيني داريم و درواقع براي اين افراد جريمه هايي در نظر گرفته شده است. به همين دليل ماموران راهنمايي رانندگي ضمن متوقف كردن اين خودروها برگه جريمه هايي معادل ۲۵ هزار تومان براي آنها صادر مي كنند.
اما درخصوص اسكيت و اسكوتر هيچ ماده قانوني نداريم و از آن جايي كه جريمه كردن اين افراد غيرممكن به نظر مي رسد مانند عابران پياده متخلف نمي توان با آنها برخورد قانوني كرد.»
سرهنگ اكبرزاده درخصوص مشكل مشترك عابران و سواران اسكوتر و اسكيت مي گويد: «درصورتي كه تمامي افراد صاحب كارت ملي بشوند تخلفات آنها در پرونده هويتي كه هر شخص دارد درج خواهد شد و در غير اين صورت با مشكل جريمه عابران و سواران اسكيت و اسكوتر روبه رو هستيم.»
خطر جاني
جباري زادگان با اشاره به محبوبيت اين وسايل تفريحي – اسكيت و اسكوتر – در بين دانش آموزان مي گويد: «استفاده از اسكيت و اسكوتر در شهر، يك بازي خطرناك است كه متاسفانه شاهد افزايش استفاده از آنها در معابر غيرايمن شهر تهران هستيم.» اين كارشناس برنامه ريزي شهري معتقد است: «به كارگيري اين وسايل در خيابان هاي اصلي و پر ازدحام علاوه بر تشديد ترافيك، خطر جاني براي اسكيت و اسكوترسواران دارد.»
وي با تاكيد بر ضرورت استفاده از كلاه ايمني و ديگر لوازم حفاظتي مانند زانوبند هنگام استفاده از اين وسايل تاكيد كرده و مي گويد: «استفاده از اسكيت به ويژه در ساعات شب و هنگام بارندگي و پس از آن بر خطر اين وسايل مي افزايد.»
با وجود ۵/۱ ميليون اسكيت سوار در كشور كه بيشتر آنها در تهران متمركزند و با وجود گره كور ترافيك سنگين شهر تهران بايد تا قبل از كورتر شدن اين گره، فكري به حال سواران جديد و خيابان هاي پايتخت كرد.

 

http://www.hamshahri.net/hamnews/1382/821026/news/politic.htm