طی سال های اخیر کشورهای اروپای غربی در افزایش سهم دوچرخه در سفرهای حمل ونقلی کار کرده اند . بخصوص درفواصل کوتاه cycling statistics