– زیبا و زیرکانه اسکیت کنید و این تصور را ایجاد کنید که یک اسکیتباز یک فرد اگاه و امن است
– با دوچرخه سوارها دریک ردیف باشید انها از این نوع ارتباط که کمتر مزاحمشان شوید لذت میبرند و اجازه دهید انها تصور کنند که با شما اصطکاکی نخواهند داشت
– حامی خوانواده ها باشید و خانوادگی اسکیت کنید مردم به این که ببینند خانواده ای دریک فعالیت با همدیگر عمل میکنند واکنش مثبت نشان میدهند همانطور که میدانید این ورزش یک فعالیت بسیار خوب خانوادگی است
– خیلی از افراد دوست دارند اسکیت کردن رایاد بگیرند پس چرا برای آموزش به انها داوطلب نمی شوید حتی به افرادی ازقبیل مسئولین جامعه
– برای اجرای قوانین جامعه کمک کنید به طوری که شما میتوانید با دپارتمان پلیس مشورت کنید که برای انجام هر برنامه ای اماده خدمت هستِید
– با پارک محل ویا مرکز اجتماعی محل تماس بگیرید انها ممکن است پشتیبان حمایت از صدمات و خطرات باشند و به شما اجازه دهند از امکانات انها استفاده کنید
– به نظم و قوانین جامعه توجه داشته باشید و لباسهایی بپوشید که دور از قوانین نباشد و در عین حال یک تصور زیبا و چهره حرفه ای را ارائه کند
– اعتماد آموزگاران را به فعالیتهای اسکیت جلب کنید و یک برنامه مدرسه ای را ارائه دهید
– پلیس خودتان باشید .

قوانینی برای راهنمایی اسکیتبازها :
– لوازم ایمنی کافی
– هشیاری و مودب در همه حال
– کنترل سرعت
– اسکیت کردن از سمت راست مسیر
– سبقت از عابران , دوچرخه سواران و اسکیتبازان دیگر از سمت جپ
– آگاهی از تغییر شرایط مسیر مانند ترافیک, شرایط اب و هوایی, خطرات ناشی از اب, دستاندازهای سطح جاده و باقیمانده های خرده سنگ
– تابعیت از تمام قوانین ترافیک چون وقتی شما روی اسکیت هستید حکم یک وسیله نقلیه را دارید
– دوری کردن از مناطقی که ترافیک سنگین دارد
– فراموش نکنید که همیشه حق با عابران پیاده است