تعریف: يكپارچه سازي را مي توان هماهنگي بين اجزاي سيستم حمل و نقل(يا مدها)، و بين سيستم حمل و نقل با سيستم ها و زیر سيستم هاي موجود تعريف نمود. بنابراين يكپارچه سازي علاوه بر هماهنگ سازي درون سيستمي به هماهنگ سازي سيستم حمل و نقل با سيستم هاي مرتبط ديگر نيز مي پردازد.

دوچرخه و حمل و نقل

بدين منظور در شهرهاي كشور نيز انواع سيستم هاي حمل و نقل همگاني بايد طوري طراحي و به كار گرفته شوند تا در مناطق مختلف، سيستم حمل ونقل مناسبي فعاليت نمايد و همراه با ارتباط و هم پوشاني با سيستم هاي حمل و نقل همگاني مختلف، كل شهر طوري پوشش داده شود تا در كنار اين مساله كه از ظرفيت سيستم حمل نقل همگاني موجود به بهترين شكل استفاده مي گردد، مطلوبيت و جذب سفر مسافر نيز توسط مجموعه سيستم حمل و نقل همگاني حداكثر شود.

انواع سيستم هاي حمل و نقل همگاني در كنار يكديگر، بايد شرايطي از قبيل ايمني و راحتي براي جابجايي مسافران فراهم نمايند. از طرفي سيستم حمل و نقل در مجموعه مورد نظر بايد در جايگاه مناسب خود قرار گيرد و در حوزه مسئوليت خويش به نحو مناسبي انجام وظيفه نمايد، تا كارآيي كل سيستم بهينه گردد. همچنين با توجه به محدوديت هايي كه از نظر اقتصادي وجود دارد، سيستم هاي حمل و نقل بايد در عين حال كه نيازهاي جابه جايي مسافران را تأمين مي نمايند، از نظر منابع مالي نيز قابل توجيه باشند.

از طرف ديگر با مدنظر قرار دادن تأكيد صورت گرفته در ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه كشور مبني بر توسعه و ارتقاء سهم حمل و نقل همگاني از سفرهاي درون شهري به 75 درصد از كل سفرهاي شهري، لازم است اقداماتي جهت بهبود و توسعه ارتباط انواع سيستم هاي حمل و نقل همگاني در شهرهاي كشور به منظور افزايش كارآيي آنها و جذب مسافر بيشتر صورت پذيرد.

يكپارچه سازي از جهات بسيار متفاوتي براي سيستم حمل و نقل همگاني قابل بررسي است.

يكپارچه سازي را گزارش دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگی ترافيك شهرهاي كشور به صورت زیر تقسیم بندی نموده است:

  • يكپارچه سازي سيستم حمل و نقل با كاربري زمين
  • يكپارچه سازي عملكردي زيرسيستم هاي حمل و نقل
  • يكپارچه سازي وجهه عمومي سيستم حمل و نقل
  • يكپارچه سازي سازماني
  • يكپارچگي در كرايه ها
  • يكپارچگي در پوشش تقاضاهاي موجود در شبكه
  • يكپارچگي در سرمايه گذاري

گردآورنده: احسان روحی

مرجع: معرفي سيستم يكپارچه حمل و نقل همگاني، دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگی ترافيك شهرهاي كشور