این وب سایت با هدف آموزش وترویج استفاده از دوچرخه راه اندازی شده است .