– لوازم ایمنی کافی
– هشیاری و مودب در همه حال
– کنترل سرعت
– اسکیت کردن از سمت راست مسیر
– سبقت از عابران , دوچرخه سواران و اسکیتبازان دیگر از سمت جپ
– آگاهی از تغییر شرایط مسیر مانند ترافیک, شرایط اب و هوایی, خطرات ناشی از اب, دستاندازهای سطح جاده و باقیمانده های خرده سنگ
– تابعیت از تمام قوانین ترافیک چون وقتی شما روی اسکیت هستید حکم یک وسیله نقلیه را دارید
– دوری کردن از مناطقی که ترافیک سنگین دارد
– فراموش نکنید که همیشه حق با عابران پیاده است
– داشتن مهارت کافی در حرکت, دورزدن, ترمزگرفتن و حرکت در سرا شیب و پرهیز از مسابقه دادن با دیگران

 

منبع: http://farnazsport.blogfa.com/