در کشور کانادا حدود 4000 کیلومتر مسیر دوچرخه وجود دارد که شهرهای کالگاری , مونترال و ونکور این کشور به ترتیب با 960 , 530 و400 کیلومتر بیشترین سهم مسیر دوچرخه را در این کشور دارند .

شهر اوتاوا این کشور با 220 کیلومتر مسیر دوچرخه , با برنامه ای که از سال 2001 شروع کرده می خواهد درصد دوچرخه سواری را از 1.7 درصد به 3 درصد تا سال 2021 افزایش دهد .

http://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_in_Canada : منبع