تصاویر مربوط به فروشگاه دوچرخه ای در آلمان است که صاحب آن برای جلب توجه بیشتر 120 دوچرخه را به نمای ساختمان نصب کرده است.

 

 

سايت منبع

فرستنده: ره آسا دیاموند