آموزش و تعليم استفاده‌كنندگان

كاربرد تسهيلات و تجهيزات ايمني

بهبود شرايط نگهداري

وضع قوانين و اعمال مقررات

بهطور كلي، يك برنامه جامع آموزشي بايد دربرگيرنده موارد زير باشند:

آگاهي‌هاي لازم را براي شناخت خطرات بالقوه در هنگام ورود به مسير اصلي از فرعي

تعليمات لازم را به‌منظور شناسايي دقيق انواع موانع محتمل و نحوه انجام عكس‌العمل مناسب

آگاهي‌هاي لازم نسبت به عواقب ناگوار عدم تمركز حواس در هنگام دوچرخه‌سواري و چگونگي مقابله با پريشاني خاطر در هنگام دوچرخه‌سواري

تعليمات لازم براي ارائه عكس‌العمل مناسب در هنگام مواجهه با خطرات احتمالي و موانع غير قابل رؤيت

رانندگان وسايل‌نقليه موتوري را نسبت به شناسايي دوچرخه‌سواراني كه در حال تردد در حاشيه سواره‌روها، كنار پياده‌روها و يا انجام حركات گردشي در تقاطع‌ها مي‌باشند، توجيه نمايد.

به رانندگان وسايل‌نقليه موتوري، تعليمات لازم را درخصوص دقت نسبت به خروج ناگهاني دوچرخه‌سواران از پشت موانع ديد بدون هرگونه اعلام قبلي، ارائه كند.

به رانندگان وسايل‌نقليه موتوري رعايت سرعت مجاز و مطمئنه و رعايت حق تقدم‌ها و اولويت‌هاي عبوري و به‌ويژه محدوديت‌هاي دوچرخه‌سواران در زمينه حفط تعادل و ايستايي را تأكيد كند.

كاربرد تسهيلات و تجيهزات ايمني

برنامههايي از قبيل:

جداسازي دوچرخه‌سواران بوسيله طراحي و احداث مسيرها و خطوط مجزا

كنترل تقاطع‌هاي اصلي با استفاده از چراغ‌هاي راهنمايي و اختصاص فاز ويژه تردد دوچرخه‌سواران

استفاده كامل از تجهيزات كنترل ترافيك اعم از تابلو و خط‌كشي براي مسيرهاي انحرافي يا موقت عبور دوچرخه

كاربرد كلاه ايمني

شرايط نگهداري روسازي راه

رعايت استانداردهاي طراحي و اجراي روسازي از قبيل:

دانه‌بندي مناسب

كيفيت قير

نسبت اختلاط مناسب

عدم وجود موانع فيزيكي از قبيل:

درپوش‌هاي سوراخدار تأسيسات شهري

دست‌انداز يا سرعت‌‌گيرها و ريل قطار شهري

درزهاي انبساط در رويه‌هاي بتني و پل‌ها

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران