فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است این نشان در ایران نیز رایج است.