اين سؤالي است که بيشتر مردم مطرح مي کنند و ظاهرا هم گفته ايشان درست است. براي بهتر مشخص شدن جواب اين سؤال ابتدا بايد تفاوت هاي پياده روي با دوچرخه سواري را عنوان کرد.

1.      در پياده روي تحمل وزن عمدتا بر روي پاهاست ولي در دوچرخه سواري تحمل وزن بر روی باسن است .

2.      در پياده روي حفظ تعادل با پاهاست ولي در دوچرخه سواري حفظ تعادل با بالاتنه و دست هاست.

3.      نيروي محرکه در پياده روي و دوچرخه سواري پاها مي باشند ، با اين تفاوت که در پياده روي انرژي مصرف شده در هرقدم صرفا براي انجام همان يک قدم مصرف مي شود ولي در دوچرخه سواري انرژي هر دور رکاب زدن به علت چرخشي بودن آن در دورهاي بعدي نيز قابل استفاده است. اين امر در مسيرهاي کم شيب کاملا محسوس است.

4.      در پياده روي در هر بار قدم برداشتن ضربه اي به صورت عکس العمل از جانب زمين به پاها وارد مي گردد. اين ضربه با انقباضات خفيفي در تمام عضلات و مفاصل به خصوص زانوها و کمر همراه مي باشد که در دراز مدت موجب خستگي خواهد شد. اين حالت در مسيرهاي آسفالته يا زمين سفت بيشتر احساس مي شود ، در حالي که در دوچرخه اين مورد کمتر است.

5.      در پياده روي به علت سرعت کم آن ، مسيرها طولاني تر به نظر مي آيند و اين امر موجب حالت خستگي رواني مي گردد.

با توجه به موارد فوق دوچرخه موجب راحت تر انجام شدن کار مي گردد ولي موجب صرفه جويي در فعاليت بدنی نخواهد شد ، زيرا دوچرخه سوار علاوه بر جابحايي خود ، وزن دوچرخه را نيز جابجا مي کند.

در آلمان به طور متوسط حدود 12 درصد از سفرهاي شهري با استفاده از دوچرخه صورت مي گيرد.

اين ميزان در دانمارک 20 درصد و در هلند 30 درصد مي باشد.

چرا دوچرخه سواري مانند پياده روي خسته کننده نيست ؟

اين سؤالي است که بيشتر مردم مطرح مي کنند و ظاهرا هم گفته ايشان درست است. براي بهتر مشخص شدن جواب اين سؤال ابتدا بايد تفاوت هاي پياده روي با دوچرخه سواري را عنوان کرد.

1.      در پياده روي تحمل وزن عمدتا بر روي پاهاست ولي در دوچرخه سواري تحمل وزن بر روی باسن است .

2.      در پياده روي حفظ تعادل با پاهاست ولي در دوچرخه سواري حفظ تعادل با بالاتنه و دست هاست.

3.      نيروي محرکه در پياده روي و دوچرخه سواري پاها مي باشند ، با اين تفاوت که در پياده روي انرژي مصرف شده در هرقدم صرفا براي انجام همان يک قدم مصرف مي شود ولي در دوچرخه سواري انرژي هر دور رکاب زدن به علت چرخشي بودن آن در دورهاي بعدي نيز قابل استفاده است. اين امر در مسيرهاي کم شيب کاملا محسوس است.

4.      در پياده روي در هر بار قدم برداشتن ضربه اي به صورت عکس العمل از جانب زمين به پاها وارد مي گردد. اين ضربه با انقباضات خفيفي در تمام عضلات و مفاصل به خصوص زانوها و کمر همراه مي باشد که در دراز مدت موجب خستگي خواهد شد. اين حالت در مسيرهاي آسفالته يا زمين سفت بيشتر احساس مي شود ، در حالي که در دوچرخه اين مورد کمتر است.

5.      در پياده روي به علت سرعت کم آن ، مسيرها طولاني تر به نظر مي آيند و اين امر موجب حالت خستگي رواني مي گردد.

با توجه به موارد فوق دوچرخه موجب راحت تر انجام شدن کار مي گردد ولي موجب صرفه جويي در فعاليت بدنی نخواهد شد ، زيرا دوچرخه سوار علاوه بر جابحايي خود ، وزن دوچرخه را نيز جابجا مي کند.

در آلمان به طور متوسط حدود 12 درصد از سفرهاي شهري با استفاده از دوچرخه صورت مي گيرد.

اين ميزان در دانمارک 20 درصد و در هلند 30 درصد مي باشد.