احداث مسیر ویژه دوچرخه سواری در كیش از سال 1374 آغاز شد و تا كنون 73 كیلومتر از این مسیر ساخته شده است. بخش اصلی مسیر ویژه دوچرخه سواری به موازات نوار ساحلی دور تا دور جزیره را گرفته است. به موازات خیابان نیز در بخش شمالی جزیره نیز مسیر ویژه دوچرخه سواری ساخته شده است. علاوه بر این برای ترویج و سهولت دوچرخه سواری خط كشی و تابلو گذاری شده است تا دوچرخه سواران در ان بهتر حركت كنند. ورود هر گونه وسیله نقلیه بجز دوچرخه در مسیر ویژه ممنوع است. همچنین پائین بودن سرعت نسبی خودروها در جزیره و فقدان ازدحام ترافیكی محیط امنی را برای دوچرخه سواران پدید اورده است.مركز كنترل ترافیك كیش نیز فضاهایی را در مقابل ادارات، سازمانها، بانكها برخی از بازارها و مراكز تفریحی توریستس به پاركینگ ویژه دوچرخه اختصاص داده است.سازمان منطقه آزاد كیش طی سالهای اخیر برای توسعه دوچرخه سواری در این جزیره فعالیت های چشمگیر و پر دامنهای داشته است.