دوچرخه براي سفرهاي كوتاه در فواصل 2 تا 3 كيلومتر در مناطق مسطح كاملاً مناسب است ليكن با سازماندهي و شرايط توپوگرافي خوب اين مقدار تا 10 كيلومتر نيز افزايش مي يابد.

براي فواصل تا 3 كيلومتر، بطور ويژه، دوچرخه تقريباً هميشه قادر به ارائة زمانهاي سفر كمتر نسبت به سفر با اتوبوس و سایر وسایل نقلیه ی همگانی است، كه شامل پياده روي حدود 500ـ400 متر تا ايستگاه و معمولاً توقفي هر چند كوتاه براي رسيدن وسیله ی نقلیه مي باشد.

تجربيات جهاني نشان مي دهد كه سرويس هاي دوچرخه سواري رونق مناطق تجاري را افزايش دادند، بدون اينكه در ايجاد آلودگي هوا دخيل باشند و به فضا و معابر عريض نيازي باشد، و بدون اينكه هزينه بسيار زياد سامانه هاي پارك سوار را داشته باشد.

در بسياري از شهرهاي ايران كه داراي سطح معابر كم شيب و داراي عوارض توپوگرافيك كمتر هستند در حد تردد با ساير وسايل نقليه مي تواند باشد.

كل صرفه جويي واقعي برآوردي در يك سفر انتقال يافته از خودروی شخصی به دوچرخه یا پیاده

روی در ساعات اوج شهرها (ريال)

تهيه كننده : امير جعفر پور