فرمول به دست آمده مي گويد نيروهاي اينرسي + نيروهاي ژيروسکوپي + تاثير گرانش و نيروهاي گريز از مرکز= ميزان خميدگي بدن و ميزان گشتاوري که بر فرمان دوچرخه وارد مي شود. يا به زباني ساده تر اگر در هنگام دوچرخه سواري براي ادامه دادن به حرکت با سرعت کافي رکاب نزنيد به همراه دوچرخه سقوط خواهيد کرد.

شايد کارهاي زيادي در اطراف شما وجود داشته باشند که انجام آنها اصطلاحا از دوچرخه سواري هم راحت تر باشد اما دانشمنداني که کارشان مطالعه بر روي توانايي هاي انسان است به تازگي کشف کرده اند دوچرخه سواري نه تنها کاري ساده نيست بلکه به شدت پيچيده و مشکل است.

به گزارش تلگراف ، محققان از سه کشور مختلف به مدت سه سال تلاش کردند تا بتوانند فرمول مکانيکي را براي شبيه سازي توانايي هاي کودکان در سن 10 سالگي به دست آورند.

اين معادله پيچيده که اينرسي ، نيروهاي ژيروسکوپي و گريز از مرکز و گرانش را در خود جا داده است از 31 رقم و علامت و 9 سري پرانتز تشکيل شده است.

فرمول به دست آمده مي گويد نيروهاي اينرسي + نيروهاي ژيروسکوپي + تاثير گرانش و نيروهاي گريز از مرکز= ميزان خميدگي بدن و ميزان گشتاوري که بر فرمان دوچرخه وارد مي شود. يا به زباني ساده تر اگر در هنگام دوچرخه سواري براي ادامه دادن به حرکت با سرعت کافي رکاب نزنيد به همراه دوچرخه سقوط خواهيد کرد.

اين معادله توسط دانشمنداني از هلند، آمريکا و انگلستان و طي مطالعات شرکت «هالفوردز» براي جمع آوري راهنمايي هاي آموزش دوچرخه سواري به کودکان، ويژه والدين به دست آمده است. «پائول مکلنگان» مدير مالي شرکت «هالفوردز» مي گويد: اين معادله نشان مي دهد جستن بر روي دوچرخه، حفظ تعادل آن و دور شدن سريع از خانه براي کودکان چندان کار ساده اي به شمار نمي رود.

به گفته وي زماني که دوچرخه سواري را بياموزيد هرگز آن را فراموش نخواهيد کرد اما در پس اين مهارت به ظاهر ساده رويدادهاي علمي بسيار زيادي نهفته شده است.

به گفته «آرند شواب» از دانشگاه دلف در هلند که در ارائه اين معادله نيز نقش داشته است دانشمندان از زمان ابداع دوچرخه در دهه 1860 تا کنون در تلاش بوده اند با استفاده از قوانين حرکتي نيوتن حرکات منحصر به فرد و توانايي دوچرخه سواري را در حفظ تعادل توضيح دهند.

محاسبات رياضي و مهندسي دوچرخه سواري و ادامه يافتن اين تحقيقات بر روي آن مي تواند به تدريج منجر به ارائه طراحي هاي بهتر و ايمن تر از دوچرخه ها شود. به گفته «شواب» مي توان با استفاده از اين معادله حرکات دوچرخه را شبيه سازي کرده و ميزان ثبات و دوام آن را تحت شرايط خاص پيش بيني کرد.

منبع: ببین نیوز