صحنه برخورد یك اتومبیل با گروهی دوچرخه سوار كه در مسابقه دوچرخه سواری شهر ماتاموروس در شمال مكزیكو شركت كرده بودند.