امروزه در كشورهاي گوناگون يكي از روشهاي ذيل و يا تركيبي از آنها و يا تمام موارد را جهت امر نگهداري و تعميرات پياده روها انجام مي دهند.

عقد توامان قراردادهاي ساخت و نگهداري پياده رو: در اين روش قرارداد ساخت پياده رو به همراه قرارداد نگهداري  و تعميرات آن به يك پيمانكار سپرده شده و همان پيمانكار سازنده موظف است براي مدت زمان معين شده در قرارداد نسبت به نگهداري و تعميرات مورد نياز پياده رو اقدام نمايد. بديهي است كه مبالغ هر يك از اين قراردادها جدا بوده و زمان قرارداد نگهداري و تعميرات معمولا بر اساس توافق طرفين تعيين مي گردد. در اين حالت بازرساني به نحوه اجراي مفاد قرارداد نظارت نموده  و در صورت تخلف پيمانكار برخورد قانوني صورت مي پذيرد.

بازرسي دوره اي: اين نوع بازرسي با توجه به مصالح و مواد بكار رفته در پياده رو، هر دو، سه و حتي تا زمان 10 سال يكبار مي تواند صورت پذيرد. در بازرسي انجام شده نوع تعميرات مورد نظر مشخص و سپس شيوه مناسب جهت ترميم ويا تعويض قسمت معيوب انتخاب مي گردد.

بازرسي موردي: در اين حالت توسط بازخور اعلام شده از سوي مردم كه از طريق تلفن و يا اينترنت در اختيار بازرسان قرار مي گيرد، محل مورد نظر مورد بازرسي قرار گرفته و اقدام  مناسب صورت مي پذيرد.

درچه صورت پياده روها نياز به تعميرات دارند؟

خرابي هايي كه باعث افتادن و زمين خوردن عابرين شوند

خرابي هايي كه مانع از حركت ويلچير، معلولين و ساير عابرين پياده گردد

ساير عيوب مانند عيوب سطح، ناهمواريها، نا هماهنگي هاي ظاهري و فرورفتگي هاي بوجود آمده در آنها