زير سازي پياده رو:

سطح زير پياده رو بايد كوبيده شده و سفت گردد. همچنين طبق نقشه هاي موجود بايد خطوط و شيب ها را مشخص نمود. كليه مواد غير نامناسب بايد از سطح كار پاك نموده و مواد مناسب جايگزين آن گردد. بعد از آنكه استحكام زيركار معين شد، بايد آنرا آماده ساخت.

ريختن مواد مناسب:

معمولا بسته به نوع جنس پياده رو نياز است تا زير سطح پياده رو با يك لايه از ماسه يا مواد مورد نياز سطح پوشيده شود؛ در صورت نياز مي توان موادي جهت افزايش چسبندگي به آن اضافه كرد تا استحكام زير كار افزايش يابد. پس از ريختن مواد، لازم است تا اين مواد بخوبي كوبيده شده و سطحي محكم ايجاد گردد.

اجراي سطح پياده رو:

در اين مرحله لازم است تا طبق دستور العمل اجراي سطح مربوطه اقدام گردد. مثلا در مورد آسفالت بايد  مواد آسفالت ريخته شده و توسط دستگاه كوبيده شود يا در مورد آجر بايد سيمان بر روي سطح آماده شده پخش و آجرها بدقت در كنار يكديگر چيده شوند.