بررسي و مطالعه سيستم حمل‌ونقل غيرموتوري در كشورهاي اروپايي، استراليا و آمريكا نشان مي‌دهد كه هلند، دانمارك و آلمان جزء كشورهاي پيشگام در بكارگيري دوچرخه به عنوان سيستم حمل‌ونقل غيرموتوري ايمن، راحت و جذاب مي‌باشند. در ادامه برخي از ويژگي‌هاي سيستم دوچرخه در اين كشورها آورده شده است.

چنانچه در شكل مشاهده مي‌گردد، تفاوت آشكاري براي سهم سفرهاي دوچرخه در بين كشورهاي مختلف وجود دارد. سهم سفرهاي دوچرخه از حدود 1 درصد در استراليا، آمريكا و انگلستان تا 27 درصد در هلند تغيير مي‌كند. اين تفاوت آشكار در سهم سفرهاي دوچرخه تقريباً متناسب با متوسط مسافت دوچرخه‌سواري هر فرد در هر روز مي‌باشد.

 

 

در شكل ذيل متوسط مسافت دوچرخه‌سواري هر فرد در هر روز در كشورهاي مختلف اروپايي، آمريكايي و استراليا نشان داده شده است. چنانچه در شكل مشاهده مي‌گردد، متوسط مسافت دوچرخه‌سواري در كشورهاي اسپانيا، يونان، پرتغال و آمريكا در حدود 1/0 كيلومتر مي‌باشد كه اين مقدار براي كشورهاي بلژيك و آلمان به حدود 9/0 كيلومتر و براي دانمارك به حدود 6/1 كيلومتر مي‌رسد. در عين حال، كشور هلند داراي بيشترين مقدار مسافت دوچرخه‌سواري مي‌باشد كه در حدود 5/2 كيلومتر مي‌باشد.

 

 

 

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران