طريقه عودت دوچرخه

به نزديكترين ايستگاه به مقصد خود برويد . دوچرخه را دريكي از جاهاي خالي در ايستگاه قرار داده و كمي هل دهيد تا در محل قفل شود .

براي دريافت رسيد پس دادن دوچرخه كارت دوچرخه را مقابل كارت خوان نوري بكشيد .

درصورت بروز مشكل در دوچرخه مي توانيد پس از عبور كارت از مقابل كارت خوان از منوي مربوطه به مسئولين تعميرات اطلاع دهيد .

شماره پاسخگويي 24 ساعت و 7 روز در هفته جهت پاسخگويي و رفع مشكلات فراهم گرديده است .

حفاظت از دوچرخه

استفاده از قفل كابلي تعبيه شده بر روي  تمام دستگاه هاي دوچرخه

استفاده از قفل خود دوچرخه ها : جهت استفاده در جاهايي كه دسترسي به ستون امكان پذير نيست .