این سیسنم که در سال 2009 درمونترئیل کانادا راه اندازی شده حدود 300 ایستگاه دوچرخه با 3000 دوچرخه را برای شهروندان تامین کرده است که این آمار به 400 ایستگاه و 5000 دوچرخه در تابستان 2011 میرسد .

: منبع http://en.wikipedia.org/wiki/Bixi

bixi