کرایه دوچرخه لندن برای نیم ساعت اول رایگان خواهد بود .  این طرح  انتظار دارد که موجب تشویق 40000 سفر بیشتر با دوچرخه در روز شود , با 6000 دوچرخه و 400 ایستگاه در مرکز لندن .

 

http://www.lcc.org.uk/index.asp?PageID=1469

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند