به‌طور كلي مهمترين هدف برنامه ساماندهي و توسعه طرح دوچرخه عبارتست از:

تأمين امكانات جابجايي با دوچرخه براي افراد جامعه همراه با ايمني، امنيت، دسترسي، پيوستگي و راحتي باتوجه به نيازهاي جاري و آينده و تشويق افراد به استفاده هرچه بيشتر از اين تسهيلات است.

اهداف جانبي:

رسيدن به بهترين و مناسب‌ترين سيستم حمل‌ونقل شهري

تحرك در فعاليت و كارايي اقتصادي

بهبود فعاليت و ساماندهي شهري

بهبود وضعيت ترافيك شهري

بهبود شرايط زيست‌محيطي

صرفه‌جويي در مصرف انرژي

معيارها و اصول

معيارهاي موجود در ارتباط با برنامه‌ريزي دوچرخه:

ايجاد ايمني براي دوچرخه سواران

ايجاد پيوستگي در شبکه دوچرخه سواري

انتخاب كوتاهترين مسير به مقصد

دسترسي مناسب به کليه مقاصد

ايجاد شبکه بدون پيچيدگي

وجود امنيت

شيب مناسب براي دوچرخه سواري

استفاده از روسازي مناسب در مسير

ايجاد سرپناه براي حفاظت در مقابل عوامل جوي

نگهداري و نظافت از تسهيلات دوچرخه سواري

ايجاد تمايل و جاذبه با عبور از مناطق جذاب

باتوجه به اينكه در شهر تهران شيوه حمل‌ونقلي به نام دوچرخه وجود ندارد و تسهيلات دوچرخه‌سواري در اين شهر موجود نمي‌باشد، لذا براي تعيين ميزان تقاضاي سفر دوچرخه، از تقاضاي بالقوه دوچرخه‌سواري استفاده شده است.

براي تعيين ميزان تقاضاي بالقوه دوچرخهسواري فرض گرديده است:

اولاً سفرهايي با هدف آموزشي، خريد، تفريحي و ورزشي از جمله سفرهاي مستعد و بالقوه براي جابجايي با شيوه حمل‌ونقلي دوچرخه مي‌باشند.

ثانياً سفرهاي پياده براي دستيابي به سيستم حمل‌ونقل عمومي نيز قابليت استفاده از سيستم دوچرخه را دارا مي‌باشند.

تقاضاي بالقوه متناسب با اهداف سفر

استخراج سفرهاي آموزشي، تفريحي و ورزشي و خريد و تعيين ميزان توليد و جذب نواحي ترافيكي

حذف سفرهاي با بيش از 5 كيلومتر از سفرهاي توليد و جذب شده نواحي ترافيكي

در نهايت ميزان تقاضاي سفر بالقوه (توليد و جذب) مناطق شهرداري براي دوچرخه‌سواري  1278439 سفر تعيين شده است.

2– تقاضاي بالقوه وابسته به حملونقل عمومي

فرض شده است كه مي توان با ايجاد تسهيلات و امكاناتي نظير پاركينگ در محل ايستگاه‌هاي حمل‌ونقل عمومي و يا ايجاد امكاناتي براي حمل دوچرخه در وسايل حمل‌ونقل عمومي بخشي از سفرهاي پياده افراد براي دسترسي به سيستم حمل‌ونقل عمومي شهر را به دوچرخه انتقال داد. براساس فرض انجام شده، ميزان تقاضاي سفر پياده براي دسترسي به سيستم حمل‌ونقل عمومي متناسب با طرح جامع حمل‌ونقل عمومي شهر تهران براي سال طرح استخراج گرديده است.

درصد توليد و جذب سفرهاي بالقوه دوچرخه‌ در مناطق مختلف شهرداري تهران

منطقه شهرداري

درصد توليد سفرهاي بالقوه

درصد جذب سفرهاي بالقوه

1

86/3

01/4

2

69/7

67/7

3

15/4

01/5

4

12/9

25/8

5

00/8

19/7

6

52/3

59/6

7

89/4

18/4

8

22/5

94/4

9

73/1

35/1

10

40/3

01/3

11

42/4

14/4

12

90/3

85/6

13

06/4

03/4

14

01/6

22/5

15

34/6

72/5

16

03/4

54/4

17

00/2

22/2

18

87/4

74/3

19

83/2

19/2

20

30/5

98/4

21

17/2

00/2

22

47/2

18/2

كل

100

100

 

ميزان توليد سفرهاي بالقوه روزانه دوچرخه در مناطق مختلف شهرداري تهران در سال طرح 1404

بيشترين توليد سفرهاي بالقوه روزانه دوچرخه در سال طرح 1404: مناطق  4 – 5 – 2 – 15

کمترين توليد سفرهاي بالقوه روزانه دوچرخه در سال طرح 1404: مناطق  9 – 17 – 21 – 22

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران