امروزه با افزايش اهميت حمل و نقل سبز و مباحثي همچون توسعه پايدار، استفاده از دوچرخه بعنوان وسيله اي مناسب جهت جابجايي ساكنان شهرها بيش از پيش اهميت يافته و روز به روز بر آن تاكيد بيشتري مي گردد. بنابراين توسعه خطوط دوچرخه سواري در شهرهاي بزرگ دنيا به عنوان راهي براي كاهش ترافيك و گازهاي گلخانه اي، مد نظر قرار گرفته است. يزد، شهر دوچرخه ها، اولين شهر خشت خام و دومين شهر تاريخي جهان محسوب مي گردد، از اين رو در تمام فصول ميزبان گردشگران زيادي است، لذا دلايلي براي احداث خطوط ويژه دوچرخه در بافت تاريخي شهر يزد وجود دارد، از جمله ترويج فرهنگ دوچرخه سواري، شناساندن بهتر و بيشتر تمام نقاط تاريخي بودن گردشگر در تمام فصول، هزينه پايين طرح، دادن انگيزه بيشتر به گردشگران براي بازديد بهتر از مناطق، واقع شدن اكثر آثار تاريخي در زمين مسطح و هموار و تامذكز اين آثار در يك محدوده كه نياز نباشد گردشگران مسافت زيادي را ركاب زنند، از اينرو در اين مقاله با توجه به مد نظر قرار دادن تمام آثار گردشگري و بافت تاريخي طراحي مسيرهايي را كه بتواند بيشترين همپوشاني و دسترسي را به اين مناطق داشته باشد را انجام داده ايم.

منبع: http://www.civilica.com