مسیر ها

برای رفاه شهروندان و امنیت بیشتر مسیرهای مشخصی در سطح منطقه خط کشی شده است که دوچرخه سواران می توانند از این مسیر ها استفاده کنند. در فاز اول طول مسیر خط کشی شده 40 کیلومتر میباشد که 15 کیلومتر مسیر اختصاصی 15 کیلومتر با استفاده از محل پارک حاشیه ای و 10 کیلومتر توام با دیگر وسایل نقلیه میباشد.

مسیر ها

 

شهرداری منطقه 8

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران