طرح‌هاي پيشنهادي براي شريان‌هاي اصلي سبزراه‌ها و مسيرهاي ويژه اصلي پياده و دوچرخه در شهر تهران

(اداره کل برنامه ريزي و طرحهاي شهرسازي شهرداري تهران – 1373)

ويژگي طرح‌ها:

الف) طرح پيشنهادي شريان‌هاي اصلي سبزراه‌ها:

در اين طرح 11 مسير به عنوان سبزراه در نظر گرفته شده است كه از خصوصيات اين راه‌ها وجود مسيرهاي دوچرخه، پياده و فضاي سبز در كنار يكديگر مي‌باشد. از 11 مسير پيشنهادي، پنج مسير در كنار بزرگراه‌ها و 6 مسير ديگر با مسيل‌ها مجاور است.

ب) طرح پيشنهادي مسيرهاي اصلي پياده و دوچرخه:

در اين طرح مسيرهاي اصلي پياده و دوچرخه در سطح شهر تهران پيشنهاد شده است كه شامل 7 مسير پيوسته مي‌باشد كه غالباً شرقي- غربي هستند.

امكان‌سنجي و طراحي شبكه مسير دوچرخه در شهرك قدس

(سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران – 1374)

ويژگي طرح:

شهرك قدس به عنوان اولين قدم مطالعاتي و اجرائي شبكه مستقل دوچرخه در نظر گرفته شده است. هدف اجراي اين طرح الگو قرار دادن آن براي تعميم و استمرار حمل‌ونقل با دوچرخه در سطح شهر تهران بيان گرديده است.

طراحي مسيرهاي دوچرخه در شهرك قدس طي مراحل مختلفي پيش‌بيني گرديده و مكان برخي از تسهيلات جانبي چون پاركينگ‌هاي دوچرخه بطور مستقل و در تركيب با حمل‌ونقل عمومي پيشنهاد شده است.

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران