1. هلند

2. دانمارک

3. آلمان

4. سوئد

5. نروژ

6. فنلاند

7. ژاپن

8. سوئیس

9. بلژیک

10 . چین

در دانمارک 4500000 دوچرخه برا ی جمعیت 5560626 نفری وجود دارد .