– همواره مي بايست به منظور جلوگيري از تركيدن لاستيك ها آنها را از نظر فرسودگي، بريدگي يا فرورفتن ذرات ريز كنترل كرد.
– براي افزايش عمر لاستيك ها فشار لاستيك ها را در حد مطلوب حفظ كنيد.
– همواره ترمزها را تنظيم كرده و در صورت لزوم آنها را تعويض كنيد.
– زنجير، چرخ زنجير و چرخ دندانه عقب را تميز نگه داريد.
– همواره بايد از زنگ زدن قسمتهاي ياد شده جلوگيري كرده و آنها را به طور مرتب روغن كاري كنيد. براي تميز كردن قسمت هاي مختلف از يك تكه پارچه آغشته به نفت سفيد استفاده كنيد. از حلال هايي كه براي برطرف كردن روغن كارهاي كارخانه ها به كار مي روند. استفاده نكنيد.
توصيه مي شود همواره در مواقع سواريهاي طولاني مدت با دوچرخه يك لاستيك اضافي يا تويي لاستيك، يك عدد تلمبه، آب و سكه براي
تلفن كردن همراه داشته باشيد.
نكته: با توجه به نزديك شدن فصل تابستان و اوقات فراغت
دانش آموزان و همچنين نياز شهر تهران به تنفس طبيعي، به نظر مي رسد ايجاد يك حركت توسعه اي براي رواج ورزش دوچرخه سواري از ضروريات جامعه امروز به شمار مي رود.