دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری مقالات برتر این کنفرانس را اعلام نمود.

برمبناي نمره دريافتي از هيات داوران و اعضاء پنل، 3 مقاله زير به ترتيب حائز بالاترين نمره شدند و به عنوان مقاله برتر اولين كنفرانس بين المللي دوچرخه شهري معرفي گرديدند.

رديف

عنوان مقاله

تهيه كنندگان

نمره كل

1

بررسي نقش پياده روي و دوچرخه سواري در حمل و نقل پايدار شهري

خشايار كاشاني جو، سزار دارابي

86/05

2

مدلسازي و مطالعه ديناميك حاكم بر دوچرخه

عباس رهي،‌ ناصر هدايي

84/85

3

امكان سنجي ايجاد سيستم حمل و نقل دوچرخه مبتني بر تحليل الگوي تقاضاي سفر( مطالعه موردي شهر اصفهان)

قدرت افتخاري، زهره صادقي، هادي كريمي

83/5

 

به مقالات برتر تنديس كنفرانس به همراه لوح تقدير و جايزه ويژه اهداء مي گردد.

 

منبع: http://www.citybikeconf.com