مسیر دوچرخه سواری در فردریکسبرگ کپنهاگن با دستگاه شمارنده دوچرخه سواران .

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند