این دوچرخه الکتریکی تاشو سبک وزن باw  180 موتور , توانایی انتقال یک فرد رو از 8 تا 10 مایل با سرعت km/h  19  دارد . وقتی هم که استفاده نشود به شکل فشرده به ابعاد 18 اینچ تا میشود .