بازدیدکنندگان ربات 50 سانتی  را تماشا میکنند که بدون زمین خوردن دوچرخه کوچکی را می راند .