مسئولان شهر پاريس ، پايتخت فرانسه هم با آغاز فصل تابستان دوچرخه هاي رايگان در ايستگاه هاي تعيين شده در اختيار شهروندان پاريسي قرار مي دهند و اين چنين به جنگ ترافيک مي روند.

 

مسئولان شهر پاريس از پانزدهم ژوئيه با قرار دادن 10 هزارو 648 دوچرخه در 750 ايستگاه، مردم و گردشگران خارجي حاضر در اين شهر را به استفاده از اين وسيله نقليه راحت دعوت مي کنند. به گزارش رويترز بر اساس تمهيدات صورت گرفته در سال 2008 تعداد ايستگاه ها و دوچرخه ها به دو برابر افزايش مي يابد. در طرح جديد، هر شهروند پاريسي از ايستگاه محل زندگي يا کار خود يک دوچرخه تحويل مي گيرد و پس از تردد در شهر و انجام کارهاي ضروري خود آن را در ايستگاه بعدي تحويل مي دهد.

اين طرح با هدف کاهش استفاده از خودرو و همچنين پايين آوردن ميزان آلودگي هوا به مرحله اجرا درمي آيد.فاصله ايستگاه ها بر اساس زمان مورد نياز طوري تنظيم شده است که دوچرخه سواران پيش از پايان زمان 30 دقيقهاي به ايستگاه بعدي رسيده و دوچرخه را تحويل مسئولان آن ايستگاه بدهند. در ازاي هر 30 دقيقه تاخير يک يورو جريمه در نظر گرفته شده است که پس از پايان زمان 30 دقيقه اي محاسبه مي شود.

دستاندرکاران اين طرح همچنين به منظور جلوگيري از عدم بازگرداندن به موقع يا دزديده شدن دوچرخه ها، کارت هايي با همان مدت زمان در نظر گرفته  شده (30 دقيقه) طراحي کردند که به محض اتمام زمان تعيين شده زنگ خطر را به صدا در مي آورد. شهر پاريس 371 کيلومتر مسير ويژه دوچرخه سواري دارد و نخستين شهرجهان است که از طريق قرار دادن دوچرخه هاي رايگان در اختيار شهروندان در سطحي وسيع، پروژه گسترش فرهنگ کمک به رفع آلودگي هوا توسط اين وسيله را در پيش گرفته است. از سال گذشته در فرانسه دوچرخه يک وسيله عمومي محسوب مي شود و اين کشور چهارمين کشوري است که اين رويکرد را در پيش گرفته است.

در کشورهاي در حال توسعه علت عمده استفاده از دوچرخه در دسترس بودن و ارزان بودن آن در مقايسه با ساير وسايل حمل و نقل است اما در کشورهاي ثروتمند به علت وجود گزينه هاي متفاوت حمل و نقل فاکتورهاي متفاوت بسياري بر استفاده از دوچرخه تاثير گذار هستند که مي توان به محدوديت سرعت اعمال شده در جاده هاي هر کشور، ترافيک، خيابانهاي يک طرفه و طراحي تقاطعها اشاره کرد. وجود جاده هاي مخصوص براي دوچرخه سواران نيز در نقاط مختلف شهر مي تواند در تشويق به اين کار موثر باشد.شايد با احداث مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري و اجراي موفقيت آميز آن در تهران ايران هم به جمع کشورهايي که دوچرخه را يکي از وسايل حمل و نقل عمومي تبديل  کرده اند و اينگونه به جنگ ترافيک و مشکل بنزين برود.