_زير گذر ها ميبايست در امتداد مسير هاي پياده طراحي شوند.

_زير گذر ميبايست عمود بر بزرگراهي كه از روي آن ميگذرد ساخته شود.مگر در موارد خاص كه امتداد زير گذر نسبت به محور راه مايل باشد.در اين صورت زاويه بين زير گذر و بزرگراه نميبايست از 60 درجه كمتر باشد.

_ورودي هاي زير گذر ميبايست براي پياده ها قابل رويت باشد.

_ورودي هاي زير گذر ميبايست داراي گشايش هايي باشد كه حداكثر نور و هوا تامين شود.

_با تغيير بافت و ايجاد علائم بساوايي در كفسازي ميبايست نزديك شدن به ورودي و پلكان زيرگذر(بخصوص براي نا بينايان)مشخص شود.

_خروجي زير گذر ميبايست در هنگام ورود به گذر قابل رويت باشد.

_در زير گذر ها ميبايست از نبش هاي تند كه مخفي گاه ايجاد ميكنند پرهيز شود.نبشهاي موجود ميبايست به صورت گرد يا پخ اصلاح شوند.

_تجهيز زير گذر با طول بيش از 10 متر به نور گير و هواكش الزامي است.

_احجام و نما هاي بيروني نور گير ها و هوا كش ها مي بايست متناسب با كاراكتر پيرامون و ويژگيهاي خاص آن زير گذر باشد.

_بدنه هاي داخل زير گذر ميبايست داراي رنگ هاي شاد و روشن بوده و حس تنگي و تاريكي را القاء نكند.

_تاسيسات روشنايي ميبايست در برابر تخريب عمومي مقاوم باشد ودر عين حال تعمير و نگه داري آنها به راحتي ميسر باشد.

_سيم كشي ها وتجهيزات روشنايي ميباست به صورت توكار اجرا شوند.

_امكان تعمير و نگهداري تجهيزات وتاسيسات روشنايي ميبايست ميسر باشد.

_كف زير گذر ميبايست قابل شستشو وغير لغزنده باشد.

_در صورتي كه زير گذرشامل مسير پياده و دوچرخه باشد اين دو مسير ميبايست با تمهيدات فيزيكي از يكديگر تفكيك شوند.

_حد اقل فضاي آزاد داخلي زير گذرميبايست طبق جدول زير طراحي شود.

طول زير گذر پياده

حداقل فضاي آزاد داخلي (متر)

عرض آزاد                       ارتفاع آزاد

۲۵متر و بيشتر

۳                                   ۲.۳۵

كمتر از ۲۵متر

۳.۵                                   ۲.۶

_عرض هيچ يك از شيب راهه ها و پله هاي منتهي به زير گذر نبايد از 75/1 متر كمتر باشد.

_حد اقل عرض شيب راهه دسترسي به زير گذر ميبايست برابر عرض زيرگذر باشد.

_شيب رامپ دسترسي به زير گذر نبايد بيشتر از 8% باشد.

_ايجاد تسهيلات لازم جهت دفع آب هاي سطحي و جلو گيري از جمع شدن آب در كف زير گذر الزامي است.

_براي طراحي فني زير گذر و جز ييات آن به استاندارد ها و اصول آيين نامه طراحي راهها مراجعه شود.

_حد اقل روشنايي در كليه نقاط زيرگذر  10 لوكس ميباشد.

ضوابط طرح بهسازي و نوسازي روگذر

_طرح روگذر ميبايست هماهنگ با كاراكتر و روحيه حاكم بر محيط پيرامون آن باشد.

_بايد جداره هاي روگذر به نحوي باشد كه داخل آن از بيرون به خوبي ديده شود.(جداره هاي شفاف)

_جداره رو گذر بايد به نوعي باشد كه عابرين امكان پرت كردن چيزي از آن به روي بزرگراه را پيدا نكنند.

_بدنه هاي رو گذر ميبايست به گونه اي باشد كه امكان تهويه هواي داخل آن وجود داشته و هوا در آن جريان داشته باشد.

_سقف و بدنه هاي رو گذر بايد به گونه اي باشد كه عابرين را در مقابل شرايط نا مطلوب اقليمي (آفتاب شديد-باد هاي تند-طوفان-باران و برف و….)حفظ كند.

_حد اقل ميزان روشنايي در رو گذر ها 5 لوكس است.

_عرض مفيد روگذر بايد متناسب با حجم حركت طراحي شده واز 25/2 متر كمتر نباشد.

_جنس پوشش كف روگذر پله ها يا رامپهاي آن بايد غير لغزنده باشد.

_تفاوت كف سازي در نزديكي ورودي رو گذربه گونه اي باشد كه نابينايان نزديك شدن به آن را تشخيص دهند.

_هدايت آب باران وبرف از روي سقف و بدنه هاي روگذر و پله ها در رامپ هاي آن به گونه اي باشد كه براي پياده ها و سواره هاي گذري از زير آن مشكل ايجاد نكند.

_نصب هر گونه تابلو-تبليغات و نوشته بر روي بدنه هاي رو گذر ممنوع است.

_پله ها- رامپ هاي روگذر نبايد سطح پياده را اشغال نموده و سد معبر ايجاد نمايد.

_فضاي زير پله ها يا رامپ هاي روگذر نبايد آشغال گير باشد.

_فضاي زير پله ها يا رامپ هاي روگذر نبايد به گوشه هاي پنهان و جرم خيز تبديل شود.

_جداره هاي داخلي آن بايد به گونه اي باشد كه امكان نشستن در آن وجود نداشته باشد.

_براي طراحي فني روگذر ها از استانداردها و ضوابط فني موجود در آيين نامه طراحي راه ها و NHTSA استفاده شود.

قسمتهايي از تدريس دوره طراحي شهر براي پياده دوچرخه و معلولين