قوانین مربوط به عابر پیاده در ایران

به استناد ماده 215 آیین نامه راهنمایی و رانندگی عابرین پیاده

موظفند که:

1-            در محل هایی که پیاده رو وجود دارد از داخل سواره رو عبور نکنند.

2-            در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد و یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد ، هنگام حرکت از سواره رو و از منتهی الیه سمت چپ خود به طوریکه حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کنند

3-            برای گذشتن از عرض راهها حتماً از گذرگاههای پیاده، پل های هوایی و گذر گاههای زیر زمینی مجاز  عبور کنند

4-            هنگام عبور از گذرگاههای پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره رو داخل نشوند.

5. از حصار آزاد راهها نگذرند و در بزرگراهها و خیابان ها از لابلای درختان  و گل بوته های حاشیه و میانه راه عبور نکنند.

6. در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند.

7. از موانع و خط کشی خطوط ویژه ، سواره رو خیابان ها و میدان ها عبور نکنند.

8. در بزرگراهها و خیابان های اصلی ، از خارج از گذرگاههای تعیین شده عبور نکنند.

9. در سواره روی خیابان برای سوار شدن به وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه توقف نکنند.

مقررات مربوط به عابر پیاده در ایران

محل های مجاز عبور عابرین پیاده:

گذرگاه خط کشی شده

پل (رو گذر)

زیر گذر

محلی که تابلوی گذر عابر پیاده دارد

محلی که مجهز به چراغ عابر پیاده است و چراغ آن سبز باشد

نکته مهم :

جز مامورین انتظامی هیچ کس حق ندارد برای هدایت یا حفاظت وسایل نقلیه در سواره رو خیابان بایستد و یا قدم بزند.

قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 70/9/7 و موارد مربوط به عابران پیاده در ماده 333 چنین آمده است:

در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع بوده است، اگر عبور نماید و راننده که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارات وارده نیست در رابطه با عابر پیاده به طور پراکنده قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که قانوناً باید کارشناسان از همه موارد آگاه بوده تا در تصمیم گیری و گزارش نویسی دقت لازم به عمل آید و در نهایت این قاضی است که تقصیر را تعیین و

تایید نماید.

مسئولیت عابر در اتوبان یا آزادراه

در رابطه با شاهراه و آزاد راه ، برای عابر پیاده و راننده مسئولیت خاص وجود دارد.

از جمله در ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن:

ماده 4- ورود و عبور عابرین و انواع و وسیله نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در آزاد راهها و همچنین  توقف وسایل نقلیه در خطوط ممنوع است. هر گاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز که وسیله نقلیه او  مجاز به حرکت در آزاد راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند .

مسئولیت عابر پیاده در هنگام عبور از عرض خیابان:

در صورتیکه عابر پیاده در عبور از سواره رو، معابر و خیابان ها،جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است عبور نماید ،  متخلف شناخته میشود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه(1000 تومان) میباشد

در صورتیکه در این قبیل نقاط غیر مجاز وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید،  راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد ، مسئول شناخته نمیشود.

در خیابان هایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشد ، عابر پیاده مکلف است  فقط از محل های مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر اینصورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده  در سواره رو واقع شود مشروط بر اینکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده ، وسیله نقلیه او نقص فنی موثر در حادثه نداشته باشد ، و سه نفر افسر ارشد  کارشناس راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند ، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد.

مقررات عابرپیاده در سایر کشورها

عابرین پیاده موظفند :

1-            در محل هایی که پیاده رو وجود دارد از داخل سواره رو عبور نکنند.

2-            در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد و یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد ، هنگام حرکت از سواره رو و از منتهی الیه سمت چپ خود به طوریکه حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کنند

3-            برای گذشتن از عرض معابر باید از گذرگاههای مخصوص عابر پیاده و تقاطع های که چراغ راهنمایی دارند استفاده کنند

4. عابرین پیاده نباید ناگهان از پیاده رو ها و مکان های امن وارد خیابان شوند.
در قوانین حقوقی برخی کشورها آمده است که رانندگان خودرو ها موظف به ایجاد ایمنی برای عابرین پیاده هستند ولی با این وجود در همین قانون گفته شده است که اگر عابر پیاده بدون رعایت نکات ایمنی و به طور ناگهانی به خیابان وارد شود و یا از جاهایی عبور کنند که عبور عابر پیاده ممنوع است و راننده قادر نباشد که به موقع ترمز کند و با عابر تصادف کند، راننده مقصر نیست و قانون کمکی به عابر پیاده نمی کند.

5. عابرین پیاده مجاز به عبور در آزاد راهها و بزرگراهها نیستند. مگر اینکه پیاده رو وجود داشته باشد. در برخی کشورها برای مناطقی که عابرین پیاده حق عبور ندارند مثل بزرگراهها و آزاد راهها ، تابلوهایی را نصب میکنند که نشان میدهد عبور عابرین پیاده از مناطق ممنوع است و مجازات هایی را نیز برای عابرین متخلف در نظر گرفته اند.

6. عابرین پیاده مجاز به عبور از پل هایی که مخصوص عبور خودروها است نیستند.

کشور های مورد بررسی

برخی ایالت های آمریکا (کالیفرنیا، نوادا،…)

ایرلند

آلمان

استرالیا

فرستنده : سيد مصطفي حسيني