منطقه مورد مطالعه

مراکز آموزشي

مراکز ورزشي

مراکز تفريحي

مراکز خريد

کل مراکز جاذب سفر دوچرخه

منطقه 2

196

19

5

14

234

منطقه 4

233

32

10

8

283

منطقه 5

171

51

10

7

239

منطقه 6

164

31

11

6

212

منطقه 7

122

15

5

4

146

منطقه 11

144

8

6

9

167

منطقه 12

145

7

13

4

169

 

تهيه كننده : مهندس خشائي پور
فرستنده : سيد مصطفي حسيني