شهرداري

طول مسير دوچرخه سواري (متر)‌

تعداد سفرهاي با دوچرخه

تعداد کل مراکز جذب

نتيجه نهايي

رتبه

2

25683

94646

172

65/7

2

4

25852

104766

190

18/8

1

5

17388

82264

171

34/6

8

6

24814

43566

200

30/6

9

7

27332

54573

159

46/6

7

8

25794

61263

158

48/6

6

9

13505

22147

62

86/2

17

10

13225

43069

107

97/3

13

11

29226

55671

159

71/6

4

12

35103

42648

220

63/7

3

13

10263

42780

102

57/3

14

14

23224

76025

146

52/6

5

15

18630

79190

156

21/6

10

16

19458

44711

149

17/5

12

17

11548

26087

92

10/3

15

18

21605

42992

153

40/5

11

19

8843

32680

80

87/2

16

20

694

53175

36

10/2

19

22

16216

10467

32

48/2

18

کل

368403

1012720

2544

100

 

اگر اجراي طرح دوچرخه در طي 15 سال و در قالب سه برنامه 5 ساله در نظر گرفته شود، براساس اولويت‌ اجراي طرح دوچرخه در مناطق مختلف شهرداري، مناطق مختلف استخراج گرديده است.

رديف

برنامه اجرايي

شهرداري مناطق براساس اولويت

1

برنامه اجرايي 5 ساله اول

4-2-12-11-14 و 8

2

برنامه اجرايي 5 ساله دوم

7-5-6-15-18 و 16

3

اگر اجراي طرح دوچرخه در طي 15 سال و در قالب سه برنامه 5 ساله در نظر گرفته شود، براساس اولويت‌ اجراي طرح دوچرخه در مناطق مختلف شهرداري، مناطق مختلف استخراج گرديده است.

برنامه اجرايي 5 ساله سوم

10-13-17-19-9-22 و 20

 

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران

شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران