شرايط ساخت پياده رو با دسترسي مسكوني و داراي رمپ با عرض كمتر از 9 فوت


قوانين عمومي ساخت پياده رو در شهر Unadilla و در ايالت New York

عرض پياده روهاي نواحي مسكوني بايد حداقل برابر 4 فوت (1.2 متر) باشد.

ضخامت پياده روها بايد حداقل 4 اينچ (10.16)سانتی متر باشد.

عرض پياده روهاي نواحي تجاري بايد حداقل برابر 5 فوت (1.52 متر) باشد.

ضخامت پياده روها بايد حداقل 4 اينچ (10.16) سانتی متر باشد.

جنس پياده روها بايد از بتن، سنگ و يا ساير مواد استاندارد تعيين شده باشد.

پياده روها بايد عاري از هرگونه ترك هاي خطرناك، قسمتهاي شكسته، درختان پيش آمده در سطح پياده رو و يا هرگونه پيش آمدگيهايي كه باعث سقوط، برخورد و يا ايجاد جراحت براي عابرين باشد.

قوانين عمومي ساخت پياده رو در شهر Moses Lake و در ايالت Washington

پياده رو هاي عمومي در مناطق مسكوني بايد از بتن سيماني پرتلند و به رنگهاي طبيعي آن به غير از رنگهاي غير مجاز اعلام شده، ساخته شوند.

عرض پياده روهاي نواحي مسكوني بايد حداقل برابر 5 فوت (1.52 متر) باشد.

ضخامت پياده روهاي نواحي مسكوني بايد حداقل 4 اينچ (10.16سانتي متر) باشد.

عرض پياده روهاي نواحي مسكوني داراي جدول يا جوي آب بايد حداقل برابر 5 فوت (1.52 متر) باشد.

ضخامت پياده روهاي نواحي مسكوني داراي جدول يا جوي آب بايد حداقل 6 اينچ (15.16سانتي متر) باشد.

كليه پياده روهاي عمومي بايد داراي جدول باشند.

قوانين عمومي ساخت پياده رو در شهر Berlin در كشور آلمان

پياده رو هاي عمومي ساخته شده و يا در حال ساخت بايد حداقل عرضي برابر 5 فوت (1.52 متر) را دارا باشند. همچنين برابر 0.25 اينچ (6 ميليمتر) درز انبساطي بين سنگفرش و جدول تعبيه گردد.

در مواردي كه پياده رو داراي قسمتي براي چمن و يا گياهان مي باشد، عرض اين قسمت نبايد از 3 فوت (90 سانتي متر) كمتر باشد و عرض پياده رو نيز بايد حداقل 4 فوت (10.16سانتي متر) در نظر گرفته شود .

قسمتهايي از تدريس دوره طراحي شهر براي پياده دوچرخه و معلولين