در اين تصوير مي توان ابعاد قسمتهاي مختلف زيرگذر در مسير دوچرخه را مشاهده نمود.

در اين تصوير مي توان نحوه علامت گذاري قبل و در محل چهارراه هاي داراي سيستم Signaling را مشاهده نمود.

در اين تصوير مي توان ابعاد قسمتهاي مختلف تابلوهاي موجود در مسير دوچرخه را مشاهده نمود.

در اين تصوير مي توان انواع تابلوهاي مختلف بكار رفته در مسير دوچرخه را مشاهده نمود.

خط عبور دوچرخه(3)

 

در اين تصوير مي توان انواع تابلوهاي مختلف بكار رفته در مسير مشترك دوچرخه و خودرو را مشاهده نمود.

در اين تصوير مي توان يك نوع علامت بكار رفته بر روي سطح مسير مشترك خودرو و دوچرخه را مشاهده نمود.

قسمتهايي از تدريس دوره طراحي شهر براي پياده دوچرخه و معلولين