يكي از عوامل مهم درمهندسي ترافيك، افزايش ايمني عبور و مرور عابرين پياده مي باشد. در كشور ما با توجهبه افزايش تردد وسايل نقليه و نامناسب بودن طرح هندسي راهها، وجود كاربري هاي مختلف در حاشيه راهها و همچنين عدم وجود تسهيلات ايمني مناسب و كافي در انها، تعداد تلفات ناشي از تصادفات جاده اي در چند سال اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته است. پارامترهاي رفتاري عابرين پياده، همچنين خصوصيات ترافيكي و طرح هندسي شبكه خيابان هاي درون شهر يو برون شهري در شناسايي عواملموثر در بروز تصادفات عابرين پياده نقش مهمي دارند. در اني .مقاله بر اساس آمار نصادفات عابرين پياده، مدلي ميان تعداد تصادفات عابرين پياده و وضعيت عابرين پياده در حين تصادف، توسط نرم افزار Eview5 ايجاد شد. همچنين عوامل موثر در تصادفات عابرين پياده در جاده هاي درون شهري و برون شهري شناسايي و مطالعه گرديده است. نتايج نشان داد كه در تصادفات درون شهري با پيش بيني 95 درصدي عوامل موثر در بروز تصادفات، مي توان به ترتيب اولويت عواملي از قبيل عبور از عرض خيابان، عبور مجاز عابرين در مسيرهاي خط كشي شده، عبور از عرض خيابان و ايستادن عابرين پياده دركناره هاي خيابان را در بروز تصادفات عابرين پياده موثر دانست. همچنين در تصادفات برون شهري عابرين پياده به ترتيب اولويت عواملي از قبيل عبور عابرين پياده از عرض جاده، ايستادن عابرين پياده در كناره هاي جاده و انحراف وسيله نقليه به خارج از مسير سواره رو را در بروز تصادفات موثر مي باشند.

 

سايت منبع