سوار و پياده شدن از دوچرخه داراي اهميت زيادي است. ابتدا پاها را در دو طرف شاسي قرار دهيد و سوار شويد، بعد پا را روي يك پدال گذاشته و حركت كنيد. نبايد يك پايتان را روي پدال بگذاريد و پاي ديگرتان را روي دوچرخه بيندازيد. به همين ترتيب زماني كه تصميم مي گيريد توقف كنيد پايتان را همراه پدال بچرخانيد و سعي كنيد آهسته متوقف شويد و سپس پاهايتان را يكي يكي از روي پدال هاي دوچرخه برداريد و در دوطرف شاسي دوچرخه قرار داده و سپس يك پا را از روي شاسي بلند كنيد و پياده شويد.
موقع دوچرخه سواري، بهتر است دوچرخه را در خط مستقيم نگه داشته و قسمت بالا بدن را تاحد ممكن بي حركت نگه داشته و از كمر به پايين پدال بزنيد. چرا كه اين امر به راندن دوچرخه در خط مستقيم كمك مي كند و اين امر موجبات حفظ تعادل در حركت رو به جلو را فراهم مي آورد.
براي ايجاد حركت هماهنگ و موزون در دوچرخه لازم است با فشار دادن روي گيرة پنجه به طرف بالا و فشار دادن پدال رو به پايين، حركت كنيد. در واقع يك پا را روي گيرة پنجه به طرف بالا فشار داده و پاي ديگر را روي پدال به طرف پايين فشار مي دهيم. با اين كار مي توان با سرعت بيشتر و منظم تري حركت كرد.(در صورتي كه دوچرخه شما داراي دنده باشد با
دنده اي برانيد كه به شما اجازه بدهد پدالها را به طور هماهنگ بچرخانيد.)
در صورتي كه از كفش دوچرخه و گيرة كفش (گيرة كفش، كفش را به پدال وصل مي كند) استفاده مي كنيد، بهتر است كه در حين پدال زدن، پا را با فشار به سمت عقب برانيد. اين امر موجب مي شود قدرت پاي شما بيشتر شده و به حفظ تعادلتان كمك كند.
آنكلينگ(Ankling) تكنيك مهمي در دوچرخه سواري است. هر بار كه پا به طرف پايين گردش مي كند، پاشنه پايين تر از پنجه قرار مي گيرد. درحدود يك چهارم گردش، لازم است پنجه را به طرف پايين بكشيد(تصوير الف). به اين ترتيب مي توانيد اندازه حركت را افزايش دهيد. با كامل كردن مرحله فشار به پايين، مرحله فشار به عقب آنكلينگ را شروع كنيد (تصوير ب) و به اندازه حدود يك چهارم گردش به بالا، فشار به عقب را ادامه دهيد. با استفاده از پنجه هاي پا نيروي وارد بر ركاب را افزايش دهيد و به طرف بالا و روي گيرة پنجه فشار وارد كنيد(تصوير ج)، بعد از نزديك شدن به اوج مرحله كشش به طرف بالا، دوباره مرحله رو به پايين را شروع كنيد. در حالي كه پاشنه پايين تر از پنجه قرار مي گيرد. پس از طي يك چهارم راه تا مرحله پايين، پنجه را به طرف پايين بكشيد. كه در نتيجه پنجه ها زير پاشنه قرار مي گيرند(تصوير الف).
يكي از نكات مهم اين است كه همانطور كه زانوها مستقيماًً بالاي قوزك و نزديك شاسي دوچرخه نگه داشته مي شوند، مي توان در جهت بالا و پايين پدال زد. آنكلينگ، حس چرخاندن پدال ها را تقويت مي كند و باعث افزايش نيروي ماهيچه مي شود.
وقتي در سربالايي (مثلاً شيب يك تپه) دوچرخه سواري مي كنيد،
مي توان براي قوي تر شدن پا روي پدال ها ايستاد.
همواره در هنگام دوچرخه سواري حس آسوده سازي را در خود افزايش دهيد تا از نظر ذهني آمادگي هايي لازم براي مقابله با موارد غير منتظره و اضطراري را داشته باشيد. لازم است هنگام دوچرخه سواري به منظور حفظ سلامت خود و ديگران، كاملاً مراقب آنچه در اطرافمان اتفاق
مي افتد، باشيم.

منبع: http://trafficorg.tehran.ir